Geodetski projekt

Dana 1. siječnja 2014. godine stupio je na snagu novi Zakon o gradnji, novi Zakon o prostornom uređenju te novi Zakon o građevinskoj inspekciji a samim time prestao je važiti stari Zakon o prostornom uređenju i gradnji od 1. listopada 2007. godine. Novim zakonom prestaje postojati posebna geodetska podloga,a uvodi se geodetski projekt.


Geodetski projekt objedinjava sve geodetske usluge potrebne za izgradnju objekta i upis u katastar i zemljišne knjige:

 • izrada podloge za projektiranje objekta (geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja)
 • formiranje građevinske čestice elaboratom parcelacije
 • usklađenje stanja u katastru i zemljišnoj knjizi
 • iskolčenje objekta na terenu i izrada elaborata iskolčenja
 • upis objekta u katastar i zemljišne knjige
 • izrada izjave ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu sa geodetskim projektom 

Posebne geodetske podloge (PGP)

Posebna geodetska podloga (PGP) je topografski prikaz terena uklopljen ili preklopljen na katastarski plan u odgovarajućem mjerilu, odnosno snimak stvarnog stanja na terenu s visinskim prikazom terena. PGP je potreban prilikom svake gradnje, to je prvi korak pri prikupljanju dokumentacije potrebne za gradnju, a na temelju njega projektant/arhitekt projektira Vašu kuću ili neku drugu građevinu. Bit će potreban i ako na temelju legalno izgrađenog postojećeg objekta želite formirati građevinsku česticu. Posebnu geodetsku podlogu mora ovjeriti nadležni katastarski ured.

 

Grafički prilozi (karte) za stručne studije ili idejna rješenja

Različite stručne studije i idejna rješenja početak su razrade ideje o određenom zahvatu u prostoru. Takva dokumentacija zahtjeva i grafičke priloge. Grafički prikaz planirane građevine izrađujemo u različitim mjerilima na odgovarajućim podlogama (topografske karte, hrvatska osnovna karta, digitalni ortofoto, katastarske podloge) sa pripadajućim atributima (oznake lomnih točaka, stacionaže, granice općina, gradova i županija,...).

 

Geodetske snimke izvedenog stanja

Geodetski situacijski snimci su snimci stvarnog stanja terena, s uklopom na katastarski plan. Za potrebe njihove izrade geodetu će biti potrebna kopija katastarskog plana, a potom ćete na terenu, prilikom izmjere, geodetu svoj posjed morati pokazati u prisustvu vlasnika susjednih čestica, kako bi se međe jasno odredile. Geodet će snimiti međe Vaše i susjednih posjeda, javno prometne površine na koju ima izlaz Vaša čestica, infrastrukturu i ostalo potrebno, te na temelju toga izraditi snimak. Mogu se izrađivati u svrhu izrade projektnih rješenja za koje se ne ishoduju akti prostornog uređenja (dozvole) ili u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Osnovna svrha snimaka izvedenog stanja jest utvrditi na kojoj se katastarskoj čestici nalazi izgrađeni objekt, te snimljeni objekt preklopiti s digitalnom ortofoto kartom (DOF5) kako bi se utvrdilo je li objekt koji se nalazi na terenu vidljiv i na DOF5, a što je uvjet za postupak legalizacije.

Geodetski snimak izvedenog stanja ne ovjerava se u nadležnom uredu za katastar, već ga ovjerava samo ovlašteni inženjer geodezije. Izrađuje se u najmanje pet primjeraka od kojih se tri prilažu zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, dok po jedan primjerak zadržavaju naručitelj izrade te ovlašteni inženjer geodezije koji ga je izradio.

 

Danas se geodetski snimak koristi najčešće u svrhu legalizacije objekata (i takva dokumentacija ima posebni, zakonom definirani izgled), no geodetski snimak može se izrađivati i u druge svrhe:

 • legalizacija nelegalnih zgrada i objekata
 • određivanja stvarne površine čestice prilikom kupoprodaje nekretnine
 • za ishodovanje uvjerenja za uporabu
 • snimak izvedenog stanja građevine
 • prilaže se zahtjevu prilikom ishodovanja uvjerenja o starosti građevine
 • koristi se kao temelj za pokretanje spora u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa
 • za određivanje površine na kojoj će se vršiti upis služnosti u zemljišne knjige
 • predstavlja smjernicu uz pomoć koje odvjetnik pokreće parnicu prilikom spora o vlasništu nad dijelom pojedine čestice ili čestica.

Na snimku se linijom i šrafurom označava područje koje je predmet spora.

O POSLOVANJU


 • EXPERT d.o.o.
 • MB: 030048367
 • OIB: 89249500835
 • IBAN ERSTE: HR70 2402 0061 1006 2944 4
 • IBAN PBZ: HR84 2340 0091 1106 63364
 •  
 • RADNO VRIJEME: 7:30 - 15:30 h

KONTAKT I LOKACIJE


 • SJEDIŠTE: URED NAŠICE
 • Trg dr. Franje Tuđmana 15 / I /1,
 • 31 500 Našice
 • Tel: 031 / 638 - 270
 • Fax: 031 / 638 - 275
 • E-mail: gorana@expert-doo.hr
 • URED OSIJEK
 • Kalnička 42A,
 • 31 000 Osijek
 • Tel: 031 / 303 - 780
 • E-mail: info@expert-doo.hr
EXPERT d.o.o. © 2018