Geodetska izmjera izgrađenih vodova obuhvaća:

 • izmjeru položajnih lomnih točaka vodova (horizontalni položaj vodova)
 • izmjeru visinskih lomnih točaka vodova (kod kanalizacije na dnu cijevi ili kanala a kod ostalih vodova na tjemenu voda)
 • izmjeru križanja novoizgrađenog voda s drugim vodovima u trenutku polaganja kada je križanje vidljivo
 • izmjeru pripadajućih objekata
 • prikupljanje podataka o osnovnim tehničkim osobinama voda.
 

Pripadajući objekti voda su šahtovi, propusti, okna, komore i sl. a važno je snimiti i ostale detalje i objekta pokraj kojih vod prolazi. Geodetska izmjera se provodi kod otvorenog rova.

Za izmjeru postojećih, do sada neevidentiranih vodova, koriste se pripadajući vidljivi vanjski znaci voda, a otkrivanje se obavlja tragačem, otkopavanjem ili tragačem i otkopavanjem voda. U okviru tehničkog izvješca koje se prilaže elaboratu vodova, iskazuje se da je geodetska izmjera provedena kod otvorenog rova odnosno koji je način otkrivanja rabljen.

Geodetska izmjera voda izgradenog za potrebe kucnog priključka, provodi se na način da se vodovi mjere do priključnog mjesta na zidu objekta, odnosno do prvog okna.

Nakon snimanja vodova, izraduje se geodetski elaborat koji ovjerava katastar vodova nadležan za to područje (ako je osnovan na području te lokalne samouprave).

Katastar vodova vodi evidenciju o vodovima, a to obuhvaća podatke o vrstama, osnovnim tehničkim osobinama i položaju vodova, podatke o objektima koji pripadaju vodovima te o upraviteljima vodova. Vodenje katastra vodova obuhvaća pregledavanje i potvrđivanje elaborata vodova, unošenje podataka iz tih elaborata u katastar vodova te čuvanje i korištenje podataka. Podaci koji se evidentiraju u katastru se odnose na elektroenergetsku, telekomunikacijsku, vodovodnu, kanalizacijsku, toplovodnu, plinovodnu i naftovodnu mrežu.

 

Katastar vodova sastoji se od pisanog i grafičkog dijela:

 • Pisani dio katastra vodova čine popis vodova i popis upravitelja vodova
 • Grafički dio katastra vodova čine plan vodova, pregledna karta vodova i zbirka elaborata vodova

O POSLOVANJU


 • EXPERT d.o.o.
 • MB: 030048367
 • OIB: 89249500835
 • IBAN ERSTE: HR70 2402 0061 1006 2944 4
 • IBAN PBZ: HR84 2340 0091 1106 63364
 •  
 • RADNO VRIJEME: 7:30 - 15:30 h

KONTAKT I LOKACIJE


 • SJEDIŠTE: URED NAŠICE
 • Trg dr. Franje Tuđmana 15 / I /1,
 • 31 500 Našice
 • Tel: 031 / 638 - 270
 • Fax: 031 / 638 - 275
 • E-mail: gorana@expert-doo.hr
 • URED OSIJEK
 • Kalnička 42A,
 • 31 000 Osijek
 • Tel: 031 / 303 - 780
 • E-mail: info@expert-doo.hr
EXPERT d.o.o. © 2018