Projektiranje građevinskih objekata

 • izrada projektnih programa i studija
 • izrada idejnih rješenja za ishođenje lokacijskih dozvola
 • izrada idejnih projekata za ishođenje rješenja o uvjetima gradnje
 • izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole koji obuhvaća:
  • arhitektonske projekte
  • hidroinstalacije
  • elektroinstalacije
  • instalacije grijanja i hlađenja
  • troškovnike i proračune
 • izvedbene projekte
 • projekte za izdavanje potvrde izvedenog stanja
 • projekte za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
 • ishođenja dozvola i rješenja
 • izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor
 • industrijsko i građevinsko premjeravanje
 • obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja u svezi sa izradom detaljnih planova uređenja i stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola
 • obavljanje poslova kulturne baštine (obnova, istraživanje...)


Projektiranje i nadzor

Expert d.o.o. nudi usluge projektiranja i nadzora građevinskih objekata!

 

REFERENCE - 2013. godina:

 • Glavni projekati za obiteljske kuće - geodetski projekt, arhitektonski projekt, projekt konstrukcije, projekt vodovoda i odvodnje, elektrotehnički projekt i strojarski projekt
 • HRVATSKE ŠUME d.o.o. UŠP Našice - REKONSTRUKCIJA RADOVA NA ARBORETUMU LISIČINE
  • projekt je financiran iz IPA prekograničnog programa Hrvatska - Mađarska
  • izrada geodetskog elaborata i glavnog građevinskog projekta s detaljnim troškovnicima
 • SLOVAČKI CENTAR ZA KULTURU - REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA STAMBENO - POSLOVNE GRAĐEVINE U KULTURNI CENTAR, P = 615 m2
  • kompletna projektna dokumentacija i nadzor nad gradnjom
 • REPROMATERIJAL d.o.o., Osijek - DOGRADNJA SILOSA I NAGIBNE PLATFORME
  • projekt konstrukcije, projekt hidrantske mreže, elektrotehnički projekt i projekt strojotehničke opreme
 • GRAD NAŠICE - MRTVAČNICA U MARTINU
  • geodetski elaborat, arhitektonski projekt, projekt konstrukcije, projekt izgradnje parkirališta,
  • elektrotehnički projekt
 • AGROEUROPA d.o.o, Donji Miholjac - SABIRNO-LOGISTIČKI CENTAR ZA BIOMASU
  • idejni projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt

 

REFERENCE - 2014. godina:

 • Glavni projekati za obiteljske kuće - geodetski projekt, arhitektonski projekt, projekt konstrukcije, projekt vodovoda i odvodnje, elektrotehnički projekt i strojarski projekt
 • HEP-Proizvodnja d.o.o. - SEKTOR ZA HIDROELEKTRANE, PROIZVODNO PODRUČJE HE ZAPAD, POGON HE GOJAK I HE LEŠĆE
  • tehnička dokumentacija za uređenje postojećih vanjskih instalacija, prometnih i zelenih površina, te objekta u krugu strojarnice HE Gojak
 • POLJOPRIVREDNIK STJEPAN MATIJEVIĆ - FARMA ZA EKOLOŠKI UZGOJ KRAVA PO SISTEMU KRAVA-TELE (DO 52 U.G.)
  • I.FAZA - GRAĐEVINA ZA MANIPULACIJU I ODVAJANJE, KUĆICA ZA HIDROFOR I AGREGAT, AB PLOČA ZA SILOSE, ZDENAC, OGRADA
  • II. FAZA - NADSTREŠNICA ZA KRAVE, DEPO ZA STAJNJAK
  • III. FAZA - TRENČ SILOSI
  • IV. FAZA - ZGRADA ZA ZAPOSLENIKA SA SPREMIŠTEM, UN. PROMETNICE I MANIPULATIVNE POVRŠINE
  • izrada arhitektonskog projekta, projekta konstrukcije, projekta vodovod i odvodnje, projekt manipulativnih površina, elektrotehnički projekt i elaborat zaštite od požara
 • GRAD NAŠICE - MRTVAČNICA U LONDŽICI
  • geodetski projekt, arhitektonski projekt, projekt konstrukcije, projekt vodovod i odvodnje, projekt izgradnje parkirališta,elektrotehnički projekt
 • MLADEN MIHALJ, Našice - SKLADIŠTE ROLO BALA I STROJEVA
  • projekt konstrukcije
 • HRVATSKE ŠUME d.o.o. - EDUKACIJSKI CENTAR PODRAVLJE
  • geodetski projekt, arhitektonski projekt, projekt konstrukcije, projekt vodovoda i odvodnje, elektrotehnički projekt
 • OPĆINA MAGADENOVAC - DRUŠTVENI DOM BENIČANCI
  • geodetski projekt, arhitektonski projekt, projekt konstrukcije, projekt vodovoda i odvodnje, građevinski projekt prometnica,  elektrotehnički projekt i strojarski projekt
 • GRAD BELIŠĆE - DRUŠTVENI DOM GAT
  • projekt konstrukcije, projekt vodovoda i odvodnje, projekt parkirališta i manipulativnih površina
 • SANTAJ TRGOVINA, VALPOVO - POSLOVNA ZGRADA- nespecijalizirana prodavaonica pretežno neprehrambenim proizvodima
  • projekt konstrukcije, projekt vodovoda i odvodnje, projekt prometnica

 

REFERENCE - 2015. godina:

 • Glavni projekti za obiteljske kuće.
 • GIMNAZIJA NOVA GRADIŠKA - DOGRADNJA GIMNAZIJE I SPORTSKE DVORANE, neto površine 4750 m2
  • izrada komplatne projektne dokumentacije (geodetski projekt, glavni i izvedbeni projekt- arhitektonski, građevinski, strojarski i elektro, koordinator II, te projktantski nadzor)
 • OPĆINA PODGORAČ - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PODUZETNIČKE ZONE "PODGORAČ"
  • izrada geodetske podloge, idejnog i glavnog izvedbenog projekta
 • OPĆINA MAGADENOVAC - IZGRADNJA PARKIRALIŠTA ZA MJESNA GROBLJA U BENIČANCIMA, KUĆANCIMA, ŠLJIVOŠEVCIMA I LACIĆIMA
  • geodetski projekt i glavni građevinski projekt
 • GRAD DONJI MIHOLJAC - ZGRADA DRUŠTVENE NAMJENE- PROSTORIJE NOGOMETNOG KLUBA, SA MANIPULATIVNIM POVRŠINAMA, KOLNIM PRILAZOM I PARKIRALIŠTEM U SV. ĐURAĐU
  • geodetski projekt, arhitektonski projekt, projekt konstrukcije, projekt vodovoda i odvodnje, projekt kolnog prilaza, parkirališta i manipulativnih površina, elektrotehnički projekt i strojarski projekt
 • GRAD BENKOVAC - REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA ZAVIČAJNOG MUZEJA BENKOVAC
  • izvedbeni projekt
 • OPĆINA ČAGLIN - POLJOPRIVREDNI INKUBATOR
  • idejni projekt
 • GRAD DONJI MIHOLJAC - REKONSTRUKCIJA 4 DRUŠTVENA DOMA: RADIKOVCI, RAKITOVICA, GOLINCI, SVETI ĐURAĐ
  • arhitektonski projekt, projekt vodovoda i odvodnje,građevinski projekt energetske obnove
 • GRAD DONJI MIHOLJAC - DRUŠTVENI DOM U PODRAVSKIM PODGAJCIMA
  • cjelokupna tehnička dokumentacija: geodetski, arhitektonski, konstrukcija, vododov i odvodnja, elektro, strojarski i elaborat zaštite od požara
 • OPG KALAZIĆ MARIJANA - POMOĆNA I GOSPODARSKA ZGRADA
  • projekt konstrukcije
 • GRAD NAŠICE - PROSTORIJE NOGOMETNOG KLUBA NK VIHOR, JELISAVAC
  • idejno rješenje
 • DJEČJI VRTIĆ DARDA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA "RADOST"
  • projektna dokumentacija za energetsku obnovu zgrade i stručni nadzor
 • OŠ JOSIP KOZARAC, Semeljci - studija izvodljivosti i projekti
 • HRVATSKE CESTE-d.o.o. - PROJEKT CESTE USKOCI, l=2100m
  • izvedbeni projekt
 • CENTAR ZA REHABILITACIJU "OZALJ", JAŠKOVO - GOSPODARSKA ZGRADA
  • geodetski, arhitektonski, konstrukcija, vodovod i odvodnja i elektrotehnički projekt
 • KANNAN d.o.o.- GOSPODARSKA ZGRADA I VRELOULJNE KOTLOVNICE U D. MIHOLJCU
  • stručni nadzor
 • DOM ZDRAVLJA DONJI MIHOLJAC - PREUREĐENJE PROSTORA DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
  • PREUREĐENJE PROSTORA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA
  • PREUREĐENJE PROSTORA
  • PREUREĐENJE PROSTORA PRIMARNE I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
  • kompletna projektna dokumentacija za preuređenje prostora Doma zdravlja i energetska obnova
 • GRAD NAŠICE - PROJEKT PROMETNICE A.CESARCA
  • idejni, glavni, izvedbeni projekt
 • DOROSLOV d.o.o., Donji Miholjac - REKONSTRUKCIJA MANIPULATIVNIH POVRŠINA I ODVODNJE
  • idejni i glavni projekt
 • KG PARK d.o.o. - kanalizaija i prometnice u ulici I. Zajca, Donji Miholjac
 • MINISTARSTVO FINANCIJA - projekt sanacije AB konstrukcije GP Duboševica i stručni nadzor
 • HRVATSKE ŠUME d.o.o., Nova Gradiška - SKLADIŠTE GORIVA, MAZIVA I OPASNOG OTPADA
  • kompletna tehnička dokumentacija
 • DJEČJI VRTIĆ "ZVONČIĆ", NAŠICE - REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA "ZVONČIĆ"
  • projektna dokumentacija za energetsku obnovu: arhitektonski projekt, elektrotehnički i strojarski
 • AGRO VIDIĆ, POLJOPRIVREDNI OBRT - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SKLADIŠTA POVRĆA
  • NADSTREŠNICA - SKLADIŠTE POVRĆA
  • MOSNA VAGA
  • VAGARSKA KUĆICA
 • FUNGUS PANONIA - GLJIVARNIK
  • cjelokupna tehnička dokumentacija i nadzor nad građenjem
 • OPĆA BOLNICA DR. JOSIP BENČEVIĆ, SL.BROD - projektna dokumentacija za UREĐENJE PROSTORA LABORATORIJA
  • stručni nadzor nad izvođenjem radova na uređenju prostora za Invazivnu kardiologiju
 • OPĆINA PITOMAČA - izrada projektne dokumentacije za zahvat gradnje pregrade s prolazom za ribe na rukavcu starog toka rijeke Drave, u sklapu projekta "LIFE-Old Drava"
 • VLADO KRAUTHAKER - REKONSTRUKCIJA POLJOPRIVREDNE ZGRADE- DOGRADNJA STAJE ZA KONJE I PRATEĆIH PROSTORA
  • NADSTREŠNICA ZA SIJENO
  • DEPO ZA STAJNJAK S JAMOM ZA GNOJNICU

 

Građevinski nadzor

Nadzor u građevinarstvu nad izvedbom radova i izgradnji objekata što podrazumljeva:

 • nadziranje građenja tako da bude u skladu da uvjetima građenja, potvrdom glavnog projekta, odnosno građevinskom dozvolom
 • utvrditi je li glavni projekt u pogledu horizontalnih i vertikalnih gabarita i namjene građevine izrađen u skladu s rješenjem i uvjetima građenja, te građevinskom dozvolom
 • utvrditi je li iskolčenje građevine obavila ovlaštena osoba
 • utvrditi ispunjava li izvođač uvjete za obavljanje djelatnosti,odrediti provedbu kontrole kvalitete
 • bez odlaganja upozoriti investitora sa svim nedostacima,sastaviti završno izvješće
 • sudjelovati prilikom obavljanja tehničkog pregleda

 

REFERENCE:

 • Obiteljske kuće
 • Poslovne zgrade
 • Poljoprivredne zgrade
 • Javne zgrade
 • Proizvodna hala gljivarnik, Donji Miholjac
 • Rukometno igralište, Lacići
 • Farma za ekološki uzgoj krava po sistemu krava-tele, Lacići
 • Mrtvačnica Martin
 • Dom za starije i nemoćne, Sveti Đurađ
 • Sanacija fasade
 • ...

O POSLOVANJU


 • EXPERT d.o.o.
 • MB: 030048367
 • OIB: 89249500835
 • IBAN ERSTE: HR70 2402 0061 1006 2944 4
 • IBAN PBZ: HR84 2340 0091 1106 63364
 •  
 • RADNO VRIJEME: 7:30 - 15:30 h

KONTAKT I LOKACIJE


 • SJEDIŠTE: URED NAŠICE
 • Trg dr. Franje Tuđmana 15 / I /1,
 • 31 500 Našice
 • Tel: 031 / 638 - 270
 • Fax: 031 / 638 - 275
 • E-mail: gorana@expert-doo.hr
 • URED DONJI MIHOLJAC
 • Trg A.Starčevića 4,
 • 31 540 Donji Miholjac
 • Tel: 031 / 361 - 080
 • Fax: 031 / 361 - 080
 • E-mail: info@expert-doo.hr
 • URED OSIJEK
 • Kalnička 42A,
 • 31 000 Osijek
 • Tel: 031 / 303 - 780
 • E-mail: info@expert-doo.hr
EXPERT d.o.o. © 2018